power coating   EN / TH
 
ABOUT US             PRODUCTS & SERVICES             FINISHING PALETTE             RESOURCE             DOWNLOAD             CONTACT US
 
WHY APPROVED APPLICATOR   
RESOURCE
ก้าวสู่โลกของการสร้างพื้นผิวแบบพาวเดอร์โค้ทติ้งกับ SURFACE ส่วนของ Resource นำเสนอเรื่องราวและความรู้เกี่ยวกับพาวเดอร์โค้ทติ้ง
 
ทำไมต้อง Approved Applicator
 
ถึงแม้ว่าจะมีบริษัทให้บริการพาวเดอร์โค้ตติ้งอยู่มากมาย มีเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่สามารถเคลือบสีพาวเดอร์โค้ตติ้งที่ได้มาตรฐานของอุตสาหกรรม ในการที่สีที่เคลือบจะคงทนอยู่ยาวนาน ไม่ลอกหรือกะเทาะ ตามมาตรฐานพาวเดอร์โค้ตติ้งสำหรับอุตสาหกรรมนั้นๆ นอกจากสีที่ใช้ต้องเป็นสีเกรดรับประกันแล้ว ระบบการผลิตจะต้องได้มาตรฐานและต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแล การที่บริษัทเคลือบสีพาวเดอร์โค้ตติ้งได้รับการรับรองจากบริษัทสี หรือที่เรียกกันว่าเป็น Approved Applicator นั้น บริษัทผู้ผลิตจะต้องถูกตรวจสอบระบบการผลิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความมั่นใจว่าพื้นผิวพาวเดอร์โค้ตติ้งนั้นมีคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐาน ดังนั้นการเคลือบสีกับบริษัทที่ได้รับการรับรองโดยบริษัทสีจึงสามารถมั่นใจได้มากกว่าในเรื่องคุณภาพ
 
 
SitemapAbout us
Terms & ConditionsProducts & Services
PrivacyFinishing Palette
CareerResource
Contact usDownload
 
 
Copyright ARTRUS CO.,LTD. 2012    
 
All rights reserved.
No part of this site may beCompatible
reproduced without our permission.with tablet