power coating   EN / TH
 
ABOUT US             PRODUCTS & SERVICES             FINISHING PALETTE             RESOURCE             DOWNLOAD             CONTACT US
 
HISTORY
OUR PHILOSOPHY
PROJECT REFERENCE
INDUSTRIES WE SERVE
   บริษัท อาร์ทรัส จำกัดก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการสร้างพื้นผิวโลหะสำหรับงานสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุด ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทได้เริ่มให้บริการเคลือบสีบนอลูมิเนียม (Powder Coating) สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาทิเช่น ประตู หน้าต่าง และ อลูมิเนียมชีท ภายใต้แบรนด์ SURFACE ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่สายการผลิตในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองคุณภาพ (Approved Applicator) โดยบริษัทผู้ผลิตสีชั้นนำของโลก รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ในปัจจุบันนอกเหนือจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง บริการเคลือบสีของ SURFACE ยังครอบคลุมถึง อุตสาหกรรมยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ และ อุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องการการเคลือบสีคุณภาพสูงบนเหล็กและอลูมิเนียมที่ได้มาตรฐานระดับสากล

ด้วยการเล็งเห็นถึงเทรนด์ผู้บริโภคและการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายขึ้นในยุคปัจจุบัน อันนำมาสู่ความต้องการรูปลักษณ์ประตู-หน้าต่างที่หลากหลายขึ้น ทั้งทางด้านสีสันและผิวสัมผัส บริษัทจึงมุ่งมั่นในการตอบโจทย์ดังกล่าวด้วยผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมเส้นสำหรับประตูและหน้าต่างที่ลูกค้าสามารถเลือกสีสันและผิวสัมผัสได้หลากหลายภายใต้แบรนด์ CONTEK  • ก่อตั้งบริษัท อาร์ทรัส จำกัด

  • เริ่มให้บริการเคลือบสีภายใต้แบรนด์ SURFACE

  • ได้รับการรับรองเป็น Approved Applicator ของบริษัท DGL International,
    Akzo Nobel, Tiger Coatings, and Cornel Polymer

  • เพิ่มสายการเคลือบสีระบบ Batch เพื่อรองรับงานประเภทชิ้นส่วนยานยนต์

  • ได้รับการรับรองเป็น Approved Applicator ของบริษัท TOA

  • ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

ARTRUS Timeline
2554: ก่อตั้งบริษัท อาร์ทรัส จำกัด
2555: เริ่มให้บริการเคลือบสีภายใต้แบรนด์ SURFACE
          ได้รับการรับรองเป็น Approved Applicator ของบริษัท Jotun Powder Coatings
2557: ได้รับการรับรองเป็น Approved Applicator ของบริษัท DGL International, Akzo Nobel, Tiger Coatings, และ Cornel Polymer
          ขยายสายการเคลือบสีระบบ Conveyor ไลน์ที่ 1 ให้สามารถผลิตงานได้จำนวนมากขึ้น
2558: เพิ่มสายการเคลือบสีระบบ Batch เพื่อรองรับงานประเภทชิ้นส่วนยานยนต์
          เพิ่มสายการเตรียมผิวระบบฟอสเฟต เพื่อให้สามารถรองรับงานโลหะประเภทเหล็กได้
2559: ได้รับการรับรองเป็น Approved Applicator ของบริษัท TOA
          เพิ่มสายการเคลือบสีระบบ Conveyor ไลน์ที่ 2
2561: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมเส้นสำหรับประตูและหน้าต่างที่ลูกค้าสามารถเลือกสีสันและผิวสัมผัสได้หลากหลาย
          ภายใต้แบรนด์ CONTEK
          ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015
          เพิ่มสายการเคลือบสีระบบ Conveyor ไลน์ที่ 3
 
 
SitemapAbout us
Terms & ConditionsProducts & Services
PrivacyFinishing Palette
CareerResource
Contact usDownload
 
 
Copyright ARTRUS CO.,LTD. 2012    
 
All rights reserved.
No part of this site may beCompatible
reproduced without our permission.with tablet